Tháng Mười Hai 16, 6268 3:13 chiều

Bản đồ phun rải chất độc hóa học

Type: application   
Subtype: pdf
URL: Tong_MATDO
Size: 3 MB
Type: application   
Subtype: pdf
URL: Tong_BangRai
Size: 3 MB

1

1

 – Tải tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ  chất da cam/dioxin

Bản đồ băng rải và mật độ chất da cam ở 3 điểm nóng: Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Định

Tải tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ  chất da cam/dioxin ở tỉnh Bình Định
– Tải tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ  chất da cam/dioxin ở tỉnh Đà Nẵng
– Tải tài liệu PDF Bản Đồ băng rải và mật độ  chất da cam/dioxin ở tỉnh Đồng Nai