Bình Phước: Tích cực vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Bình Phước: Tích cực vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

09:17 - 06/03/2018

 Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành Công văn số 1906-CV/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thỉ số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương. Để thường xuyên lãnh đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thỉ số 43-CT/TW và Kế hoạch số 236-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho việc sơ kết

Hội nghị BCHTW Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam
Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tại các ‘điểm nóng’
Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tại các ‘điểm nóng’

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14-5-2015 và Kế hoạch 236-KT/TU, ngày 18-6-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức hội, chăm lo thực sự chu đáo và sát với tình hình thực tế về đời sống nạn nhân và gia đình nạn nhân, làm chuyển biến thực sự về nhận thức, hành động để cả hệ thống chính trị và xã hội quan tâm giúp đỡ nhận nhân về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời làm cơ sở cho Nhà nước có số liệu, nhân chứng cụ thể để tiếp tục cuộc đấu tranh công lý buộc Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ phải có trách nhiệm đối với hậu quả mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện chỉ thị và kế hoạch của Đảng, đánh giá những mặt làm được, những tồn tại và kiến nghị đề xuất cụ thể để cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhạn nhân.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam tiếp tục hướng dẫn, có định hướng chuyên đề về công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu rõ thảm họa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam.

Chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm phối hợp chăm lo, giúp đỡ thẩm định hồ sơ, khám, điều trị và giải quyết chế độ, vận động mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần để nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng, thể hiện tính ưu việt của xã hội chúng ta và cũng là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đang từng ngày, từng giờ thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 236-KT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

(Báo Bình Phước 3/3/2018)

Ca khúc Lời ru – giải Nhất viết về Nạn nhân da cam

#
#
#