Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

08:23 - 22/12/2017

Quy chế hoạt động của BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tại các ‘điểm nóng’
Nghệ An: Hơn 30.000 người chưa được xét hưởng chế độ nạn nhân điôxin
Khởi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa
Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các Hội đặc thù
Ban Dân vận Trung ương khảo sát công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại huyện Củ Chi-TP Hồ Chí Minh

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

 TT Nguyen Xuan PhucThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

DT Ngo Xuan Lich

Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh

BT TNMT Tran Hong Ha

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà – Phó Trưởng ban BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Ngày 12/05/2017, Ðoàn công tác c?a B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i do d?ng chí Ðào Ng?c Dung, B? tru?ng B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i làm tru?ng doàn dã d?n tham, t?ng quà Khu di?u du?ng thuong binh tâm th?n kinh Ngh? An – noi dang qu?n lý, nuôi du?ng, di?u tr? 100 d?i tu?ng là thuong b?nh binh tâm th?n có t? l? thuong t?t d?c bi?t t? 81% tr? lên thu?c d?a bàn Ngh? An và Hà Tinh. Trong ?nh: B? tru?ng B? Lao d?ng – Thuong binh và Xã h?i Ðào Ng?c Dung nói chuy?n v?i cán b? và thuong b?nh binh dang di?u du?ng t?i Khu di?u du?ng thuong binh tâm th?n kinh Ngh? An. ?nh: Anh Tu?n – TTXVNBộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung – Phó Trưởng ban BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

BT CNVPCP Mai Tien Dung

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – Phó Trưởng ban BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Trong đó, về nguyên tắc, chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công; Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền quyết định các vấn đề của Ban Chỉ đạo.

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể quy định của Quy chế này, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật; Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Quyet dinhBan Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động tài trợ nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan trong việc thực hiện những vấn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban Thường trực – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Trưởng ban là: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chỉ đạo.

 (Báo ĐT Bộ TN & MT) 

Ca khúc Lời ru – giải Nhất viết về Nạn nhân da cam

#
#
#