Tháng Một 17, 2018 9:28 chiều

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

Số/Ký hiệu 05/2013/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/05/2013
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Người ký Bùi Hồng Lĩnh
Trích yếu Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Phân loại Thông tư
Link dowload [wpba-attachment-list]

 Mục 8

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Điều 27. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Bản khai (Mẫu HH1).

2. Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

3. Bản sao bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định.

Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi) được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

b) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 39 của Nghị định nhưng sinh con dị dạng, dị tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

4. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2), trừ các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

5. Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH3) của Giám đốc Sở Y tế.

Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

6. Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng (Mẫu HH4).

Điều 28. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Bản khai (Mẫu HH1).

2. Bản sao giấy khai sinh.

3. Một trong những giấy tờ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Thông tư này.

4. Biên bản giám định dị dạng, dị tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận dị dạng, dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc hóa học và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Mẫu HH5).

5. Giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học do Giám đốc Sở Y tế cấp (Mẫu HH6).

6. Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu HH7).

Điều 29. Thủ tục xác nhận và giải quyết chế độ

1. Người đang phục vụ trong quân đội, công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ quy định tại Điều 27 của Thông tư này để hướng dẫn cụ thể.

2. Các trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này:

a) Cá nhân lập bản khai kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 27 hoặc Khoản 2, Khoản 3 Điều 28 của Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hoặc con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản này gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp vô sinh và trường hợp không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học.

Trường hợp sinh con dị dạng, dị tật mà không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu con dị dạng, dị tật ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh;

đ) Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học;

e) Sở Y tế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ;

g) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

Điều 30. Chế độ phụ cấp và trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định bổ sung phụ cấp đối với người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp có bệnh tật đặc biệt nặng: Cụt hoặc liệt hai chi trở lên; mù hai mắt; tâm thần nặng dẫn đến không tự lực được trong sinh hoạt thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định bổ sung phụ cấp đặc biệt hàng tháng.

Trường hợp đang sống ở gia đình thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định bổ sung trợ cấp người phục vụ.

Điều 31. Chế độ đối với thương binh, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Thương binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

a) Thương binh nếu đủ điều kiện hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì lập hồ sơ theo quy định tại Điều 27 của Thông tư này và hưởng thêm trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật;

b) Khi giới thiệu thương binh đi giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải ghi rõ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật đã được giám định trước đây;

c) Tổng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật không vượt quá 100%. Trường hợp vượt quá 100% thì tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật làm căn cứ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định bằng 100% trừ đi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

d) Thương binh sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh thì được hưởng trợ cấp thương tật và trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%;

đ) Thương binh đã hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ trước ngày 01 tháng 9 năm 2012 thì thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 42 của Nghị định.

2. Bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Pháp lệnh:

a) Bệnh binh mắc thêm bệnh do nhiễm chất độc hóa học thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu đi giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp bệnh binh theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 26 của Pháp lệnh, kể từ ngày có kết luận giám định tổng hợp;

b) Bệnh binh mắc thêm bệnh do nhiễm chất độc hóa học, đồng thời sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh thì hưởng trợ cấp bệnh binh và trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%, trường hợp có nguyện vọng hưởng trợ cấp theo Điểm a Khoản này thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu đi giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp bệnh binh.

Trường hợp bệnh tật làm căn cứ giải quyết chế độ bệnh binh cũng là bệnh tật làm căn cứ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì được chọn hưởng một trong hai chế độ.

Điều 32. Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 42 của Nghị định

1. Đối tượng làm đơn đề nghị giám định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập bản trích lục hồ sơ (Mẫu HS4) và giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Bản trích lục hồ sơ và văn bản giới thiệu của Sở chỉ ghi các bệnh đã thể hiện trong hồ sơ bệnh án hoặc các bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã trở lên xác nhận.

3. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận kết quả giám định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định điều chỉnh trợ cấp.

Trường hợp Hội đồng giám định y khoa kết luận không mắc bệnh hoặc kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 21% thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định dừng trợ cấp.

4. Việc giới thiệu đi giám định theo quy định tại Điều này kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

8 Responses

 1. Bố tôi hưởng chế độ bệnh binh 2/3, mất sức lao động 61% từ năm 1983. Trước đây Bố tôi đóng quân ở Khe Xanh Quảng Trị sau đó đi làm nhiệm vụ Quốc tế tại Camphuchia và Lào. Như vậy có được hưởng thêm chế độ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc màu da cam không?

 2. Làm ơn cho hỏi: Theo QĐ số: 4493/LĐTBXH ký ngày 10/8/2012, số hồ sơ: 4493HH/HN về việc trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, do GĐ Sở LĐTB&XH ký : Ông Nguyễn Trọng Quý sinh năm 1923, được hưởng mức trợ cấp hàng tháng: 1.840.000 đ kể từ ngày 1/8/2012 đến nay. Số tiền này tương ứng với tỷ lệ tổn thương vì chất độc da cam là bao nhiêu? Ba tôi: Ông Nguyễn Trọng Quý sinh ngày 19/8/1923, đã chiến đấu ở chiến trường khu V(cũ) suốt từ năm 1961-1974 mới ra Bắc và cho đến nay, tuổi đã cao: >90, phải điều trị tại BVQĐ 108 thường xuyên vì U tuyến tiền liệt, tiểu đường, huyết áp… có phải đi làm lại giám định nữa không? hay chỉ cần giấy chứng nhận của bệnh viện nơi ba tôi điều trị?
  Best Wishes ! Warm regards,
  Ms. Nguyen Thi Hong Hanh,MD,Ph.D,Ass.prof.
  Member of National program of vn rabies prevention
  Ex deputy director
  National Institute of Hygiene and Epidemiology
  1, Yersin str.Hai Ba Trung Dst. Hanoi, Vietnam
  Tel: 84-4-39717526
  Fax: 84- 4/ 39717526
  email: hanhkhuyen@gmail.com, nghhanh@nihe.org.vn

 3. Bố tôi năm nay 70 tuổi Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, thương binh 1/4, bệnh binh 65%. Tham gia chiến trường Đông Nam Bộ (Đồng Nai) đến khi thương binh trở về địa phương năm 1982. Giấy tờ của ông còn đầy đủ không thiếu giấy gì. Làm hồ sơ hưởng chế độ chất độc da cam năm 2011 đến nay chưa được giải quyết. Nay ông gọi cho tôi và nói thương binh xã hội địa phương nói ông không được xét duyệt vì ông là thương binh nặng. Tôi không hiểu họ căn cứ theo Công văn, hướng dẫn nào? Anh chị em, Quý báo tham khảo và hướng dẫn cho tôi với.
  Phạm Quang Huy phòng 408 chung cư CT1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại 0914. 366 988

 4. Chào Hội nạn nhân chất độc da cam,

  Tôi có câu hỏi như sau:

  – Ông tôi tham gia chiến tranh tại vùng nhiễm chất độc da cam thời gian 9 năm 10 tháng. Hiện giờ, ông tôi thỉnh thoảng mắc các bệnh run chân tay, thần kinh không ổn định. Tuy nhiên, tại xã có nhiều đợt xét chế độ nhưng ông tôi vẫn không được hưởng chế độ.
  Trong khi, giấy tờ liên quan thời gian ông tôi đi hoạt động tại địa bàn vẫn còn. Giấy khám bệnh chứng tỏ ông tôi bị Nhiễm có. Nhưng vẫn không được.
  Ông tôi mong mỏi được Đảng và Nhà nước xem xét. Tuổi cao, sức yếu ông tôi muốn được đền đáp công lao xứng đáng với sự đóng góp trong chiến tranh.
  Rất mong quý trung ương hội nạn nhân hướng dẫn để ông tôi được hưởng chế độ.

  Ông tôi Sống tại An Cầu, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Mong hồi âm cho tôi 0979795445.
  Chân Thành cảm ơn!

 5. tôi xin đề nghị hội nên ý kiến với nhà nước thay đổi một số điều khoản trong chính sách đối với người hoạt động trong vùng có chất độc da cam như sau :
  1- Đối với những người có thời gian hoạt động trong vùng có chất DIOSIN dù đã phát bệnh hay chưa đều được hưởng chế độ theo mức tối thiểu mà chính sách qui định
  2- Đối với người đã phát bệnh thì tùy theo mức độ phơi nhiệm và kết quả giám định mà được hưởng chế độ cho thích hợp

 6. Bố tôi tham gia kháng chiến chống đế quốc mỷ năm 72 tại chiến trường quảng trị và mang trong người chất độc da cam và em trai tôi củng bị nhiểm da cam và hở hàm ếch.năm 1992 nhà tôi tại quảng bình bị cháy rụi hết mất hết giấy tờ không còn thứ gì. đến năm 2006 bố tôi đi xin chế độ chất độc nhưng đều bị từ chối vì thiếu giấy tờ. thật bất công với người có công với cách mạng. mấy lần nộp hồ sơ đều bị trả về. cán bộ bên chất độc cứ đòi bố tôi hồ sơ gốc. trong khi đó bố tôi có huân huy chương đều có. bệnh án khám ở viện về bị lây nhiểm da cam. nay tôi viết nhửng dòng nay nhờ sự trợ dúp của các cấp các nghành liên quan dúp đở. SDT: 0908362000 phạm văn lành

 7. Mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Tư – sinh năm 1950 đã phục vụ dân công hỏa tuyến thời gian từ 11/1969 – 7/1970 ở địa bàn : Song cam lộ – huyện cam lộ – tỉnh quảng trj – bị thương đang lúc mở đường – nay đã về địa phương – do điều kiện gia đình, sống ở vùng lũ lụt . Nên hiện nay đã mất hết giấy tờ liên quan –
  nhưng đến nay đã được hai bạn bè đồng độ viết giấy làm chứng được ủy ban nhân dân xã xác nhận là sự thực . Được hội đồng giảm định huyện khám giảm định thương tật cơ thể bị thương trên đầu . được chuyển xuống hội đồng giảm định của tỉnh tiếp tục giảm định . Song trong thời gian giảm định của tỉnh mẹ tôi bị lâm bệnh năng không thực hiện việc giảm định được . vậy nay mẹ tôi có được giảm định lại hay không và có được làm chế độ chất độc hóa học không .

 8. Tôi là cựu chiến binh , tham gia chiến trường quảng trị năm 1972 . Có đầy đủ giấy tờ để xét chế độ nhiễm chất độc da cam .
  1) Giấy X-Y-Z (quảng trị 1972 )
  2) Bệnh án bệnh tiểu đường tuýp 2 ( sao bệnh viện Thanh nhàn )
  3) Thẻ thương binh và giấy chứng nhận bị thương
  4) Xác nhận thời gian công tác của BHXH
  5) Quyết định chuyển ngành
  Về hồ sơ tôi có đầy đủ chính
  Tôi đã làm hồ sơ theo hướng dẫn của phường Hoàng văn Thụ và gửi nộp phòng hành chính 1 cửa từ 11/8/2014 . Đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì . Tôi muốn hỏi thông tin thì hỏi ở đâu ? phòng LĐTBXH quận Hoàng mai , hay sở LĐTBXH TP Hà nội , hay hỏi ban chính sách Cục người có công hay Hội chất độc da cam Vịêt nam . Làm ơn xin cho biết . Cảm ơn!

Trả lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*